Mae Priory Healthcare yn cynnig cefnogaeth i amrywiaeth eang o gleifion yng Nghymru, ar draws 5 ysbyty a 7 o gartrefi cymunedol â gofal uwch. Ar hyn o bryd mae lleoedd ar gael ar draws ein rhwydwaith cartrefi yng Nghymru, gan gynnwys cyfleusterau diogel canolig ac isel, gwasanaethau ail sefydlu a gwella, cartrefi cymunedol a gofal uwch ac uned sy'n arbenigo mewn niwro-ail sefydlu, clefyd Huntington ac ABI.

I weld ein canllaw gwasanaeth yn y Gymraeg cliciwch yma.

unedau diogel canolig

Llys Llanarth

 • Mae'r llwybr gofal llawn a gynigir yn caniatáu cleifion i symud ymlaen i gam nesaf eu triniaeth mewn modd amserol
 • Rhwng 2015 a 2017 rhyddhaodd Llys Llanarth 109 o gleifion. Rydym yn derbyn cleifion â chyflwyniadau heriol iawn ac yn gallu eu symud trwy eu llwybr gofal yn gyflym oherwydd yr ymyriadau o ansawdd a gynigir
 • Darparu gofal iechyd meddwl o safon uchel, a ffocws ar ofal iechyd corfforol i bob claf. Cefnogir gwasanaeth Meddyg Teulu dri diwrnod yr wythnos gan dîm Iechyd Corfforol sy'n darparu clinigau I gleifion megis clozapine, retinopathi, dosbarthiadau ar gyfer materion iechyd corfforol ac argyfyngau. Mae clinig Hepatitis C yn galluogi cleifion i fod yn glir o symptomau
 • Rydym yn cynnig rhaglen ofal a thriniaeth dreigl 12 wythnos i'n cleifion, sy'n cael ei hadolygu a'i gwerthuso gan dîm amlddisgyblaethol
 • Mae gennym gysylltiadau da gyda'r Ysbyty Cyffredinol lleol a gwasanaethau cymunedol

Gwasanaethau diogel isel

Llys Llanarth

 • Mae'r llwybr gofal llawn a gynigir yn caniatáu cleifion i symud ymlaen i gam nesaf eu triniaeth mewn modd amserol
 • Rhwng 2015 a 2017 rhyddhaodd Llys Llanarth 109 o gleifion. Rydym yn derbyn cleifion â chyflwyniadau heriol iawn ac yn gallu eu symud trwy eu llwybr gofal yn gyflym oherwydd yr ymyriadau o ansawdd a gynigir
 • Darparu gofal iechyd meddwl o safon uchel, a focws ar ofal iechyd corforol i bob claf. Cefnogir gwasanaeth Meddyg Teulu dri diwrnod yr wythnos gan dîm Iechyd Corforol sy'n darparu clinigau i gleifion megis clozapine, retinopathi, dosbarthiadau ar gyfer materion iechyd corforol ac argyfyngau. Mae clinig Hepatitis C yn galluogi cleifion i fod yn glir o symptomau
 • Rydym yn cynnig rhaglen ofal a thriniaeth dreigl 12 wythnos i'n cleifion, sy'n cael ei hadolygu a'i gwerthuso gan dîm amlddisgyblaethol
 • Mae gennym gysylltiadau da gyda'r Ysbyty Cyffredinol lleol a gwasanaethau cymunedol

Ty Catrin

 • Mae'r gwasanaeth i ddynion yn darparu model gofal bioseicogymdeithasol o safon uchel i gleifion ag anhwylderau meddwl cymhleth gan gynnwys anhwylder personoliaeth
 • Mae'r gwasanaeth i fenywod yn cynnig llwybr rhyddhau strwythuredig yn ôl i'r gymuned. Rydym yn ymfalchïo yn yr asesiadau cynhwysfawr a wneir gan ein tîm sydd â'r arbenigedd, yr angerdd a'r ymroddiad i weithio gyda menywod heriol iawn
 • Rydym yn gweithio gyda chleifion benywaidd i'w helpu i wneud synnwyr o'u teithiau a'u cynnwys yn eu hadferiad ac ailsefydlu yn ôl i'r gymuned

Ty Cwm Rhondda

 • Rydym yn cynnig gwasanaethau asesu, triniaeth ac ailsefydlu o ansawdd uchel ar gyfer oedolion ag anghenion iechyd meddwl cymhleth, salwch meddwl difrifol gan gynnwys cyflwyniadau gwrthsefyll triniaeth ac ymddygiad heriol
 • Disgwyliwn gyfranogiad parhaus ac ymgysylltu â gwasanaethau lleol ym mhob cam o lwybr y claf. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn perthynas â lleihau risg, ai sefydlu, integreiddio cymdeithasol a chynllunio rhyddhau
 • Mae'n proses Cynllunio Gofal 12 wythnos yn cefnogi cleifion i flaenoriaethu eu nodau a llunio cynlluniau triniaeth i ddiwallu eu hanghenion a'u hadferiad unigol. Gofal Mae cynllunio'n cael ei ddatblygu ymhellach i fabwysiadu model Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol, gan helpu cleifion i gael mwy o drosolwg ac i adnabod sbardunau am eu hymddygiad gyda'r nod o reoli'n fwy efeithiol
 • Mae llawer o staf wedi gweithio yma ers bron i 10 mlynedd. Mae gan y tîm ddealltwriaeth ragorol o'n cleifion a datblygu perthnasau profesiynol, therapiwtig a phwrpasol sy'n meithrin amgylchedd diogel ac efeithiol
 • Mae Hyforddiant Staf yn ganolog i'n datblygiad gwasanaeth ac rydym yn rhagori ar rwymedigaethau cytundebol ar gyfer NHS (?) Lloegr a GIG Wales

Adsefydlu ac Adferiad

Abbey House

 • Rydym yn gweithredu'r Coleg Adfer, a Chymorth Ymddygiad Cadarnhaol i sicrhau mwy o annibyniaeth i gleifion
 • MDT ag adferiad cryf a therapiwtig, lleoliad gwledig er ei fod ar gyrion Malvern, gan ddarparu mynediad hawdd i gyfleusterau cymunedol
 • Rydym yn cynnig llwybr mewnol gyda cham i lawr i dŷ pum gwely agored ar dir yr ysbyty i baratoi cleifion i'w rhyddhau i'r gymuned

The Priory Hospital Church Village

 • Gwasanaeth i ferched ag Anawsterau Dysgu a diagnosis iechyd meddwl. Mae gennym hanes profedig o gefnogi menywod â LD ac anhwylder personoliaeth trwy gymhwyso egwyddorion DBT. Rydym yn mabwysiadu ymagwedd arbenigol gyda phob unigolyn gan sicrhau nid yn unig y gofal clinigol gorau ond hefyd ystod eang o therapïau
 • Gall cleifion fynychu amryw o weithgareddau yn y gymuned leol yn ogystal â rhaglenni addysgol neu waith. Mae gennym gysylltiadau clos â'r ganolfan ddysgu oedolion leol a rhedeg gweithgareddau ar y safle
 • Rydym yn cynnig llwybr gofal drwy'r gwasanaeth gyda byngalo ar y safle i helpu paratoi cleifion i ddychwelyd i'r gymuned

Cartrefi Cymunedol Gwell

85 Heol Aberhonddu

 • Tîm staf sefydlog a phrofiadol, wedi'i hyforddi'n dda, sy'n defnyddio ymagwedd unigol wrth gynnal ansawdd bywyd i gleifion
 • Wedi'i leoli mewn ardal breswyl dawel, taith gerdded bum munud o dref fach y Fenni, Sir Fynwy. Gydag amrywiaeth eang o gyfleusterau gerllaw, mae'r cartref wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer ailintegreiddio diogel, strwythuredig a graddol i'r gymuned leol
 • Gellir cyflenwi MDT os oes angen pan gytunir ar fynediad

Brynawel

 • MDT llawn a thîm staf sefydlog, profiadol sydd wedi'i ymrwymo i gyflwyno safonau gofal uchel gydag ymagwedd sy'n canolbwyntio ar y person i gefnogi unigolion i gyflawni nodau ac ennill annibyniaeth
 • Yn cynnig anecs sy'n caniatáu i unigolion ennill cymaint o annibyniaeth â phosibl tra eu bod yn dal yn gallu cael cymorth pan fo angen
 • Taith gerdded bum munud o ganol tref y Fenni, wedi'i ailwampio yn ddiweddar, gyda mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus a chyfleusterau lleol, gan ganiatáu unigolion i ennill hyder ac annibyniaeth mewn bywyd bob dydd mewn amgylchedd cartrefol

Ty Ffynu

 • Wedi'i leoli mewn ardal breswyl dawel, taith gerdded bum munud i dref fach y Fenni. Gydag amrywiaeth eang o gyfleusterau gerllaw, mae'r cartref wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer ailintegreiddio diogel, strwythuredig a graddol i'r gymuned leol
 • Tîm staf profiadol, wedi'i hyforddi'n dda a sefydlog, sy'n defnyddio ymagwedd unigol wrth gynnal ansawdd bywyd i gleifion
 • Mae staf yn fynnu ar weld cleientiaid yn symud ymlaen i fyw'n annibynnol yn y gymuned
 • Mae cleientiaid yn cael eu cefnogi gan dîm amlddisgyblaethol efeithiol, a phrofiadol mewn ail sefydlu, adferiad a gofalu am ddefnyddwyr gwasanaeth ag anghenion cymhleth

Avalon

 • MDT llawn gyda thîm sefydlog a phrofiadol sy'n cefnogi cleifion trwy sefyllfaoedd anodd a rhoi cyfleoedd i ddatblygu sgiliau datrys problemau, gan eu helpu i gael mwy o annibyniaeth a chynhwysiad cymdeithasol o fewn y gymuned
 • Mae cleifion yn mwynhau amserlen amrywiol o weithgareddau o'u dewis eu hunain
 • Mae ein harchwiliadau AGGCC cadarnhaol yn dyst i ansawdd bywyd cadarnhaol y mae ein cleifion yn ei dderbyn

Beechley Drive

 • MDT llawn gyda thîm sefydlog a phrofiadol sy'n cefnogi cleientiaid trwy sefyllfaoedd anodd ac yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu sgiliatu datrys problemau; gan eu helpu i ennill annibyniaeth a chynhwysiad cymdeithasol o fewn y gymuned
 • Wedi'i leoli mewn ardal breswyl dawel yng Nghaerdydd gydag amrywiaeth eang o gyfleusterau gerllaw, mae'r cartref wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer ailintegreiddio diogel, strwythuredig a graddol i'r gymuned leol
 • Dau dŷ pâr, drws nesaf i'w gilydd, gan alluogi mwy o hyblygrwyddyn y grŵp cleientiaid

Stryd Princes

 • Dan arweiniad tîm amlddisgyblaethol, profiadol mewn ail sefydlu, adferiad a gofalu am bobl ag anghenion cymhleth. Adolygir gofal cleientiaid bob chwe wythnos yn y cyfarfod MDT ac adolygiadau CPA chwe misol
 • Dan arweiniad tîm amlddisgyblaethol, profiadol mewn ail sefydlu, adferiad a gofalu am bobl ag anghenion cymhleth. Adolygir gofal cleientiaid bob chwe wythnos yn y cyfarfod MDT ac adolygiadau CPA chwe misol
 • Tîm sefydlog a phrofiadol sy'n cefnogi cleientiaid trwy sefyllfaoedd anodd ac yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu sgiliau datrys problemau, gan eu helpu i ennill mwy o annibyniaeth a chynhwysiad cymdeithasol o fewn y gymuned. Mae gan y gwasanaeth staf ar ddyletswydd 24 awr y dydd
 • Wedi'i leoli mewn ardal breswyl yng Nghaerdydd gydag amrywiaeth eang o gyfleusterau gerllaw, mae'r cartref wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer ailintegreiddio diogel, strwythuredig a graddol i'r gymuned leol

Neuro-adsefydlu

The Priory Mount Eveswell

 • Darparu rhaglenni niwro-ail sefydliad sy'n canolbwyntio ar y person sy'n canolbwyntio ar ddifrifoldeb a chymhlethdod niwro-anabledd penodol unigolyn. Mae hyn yn cynnwys Anafiadau Ymennydd Trawmatig (TBI), Niwed a gafwyd i'r Ymennydd (ABI) neu gyflyrau niwro-ddirywiadol megis Clefyd Huntington, Clefyd Niwron Modur, neu Sglerosis Ymledol
 • Rydym yn cydnabod bod teuluoedd yn ganolog i les y claf ac fe'u hanogir i chwarae rhan allweddol wrth osod nodau a chynllunio gofal
 • Mae gennym enw da a chadarn ymhlith chomisiynwyr a gofalwyr am ddarparu gofal o safon uchel

Click here to download our Welsh location guide

Cysylltwch â ni

I wneud atgyfeiriad neu am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni heddiw ar 0800 090 1356. Fel arall, gallwch e-bostio: prioryenquiries@nhs.net