Phone numbers
To place a referral: 0800 090 1356
General enquiries: 0800 138 8680
Make An Enquiry

Gwasanaethau Cymraeg GIG Priory

Mae Priory Healthcare yn cynnig cefnogaeth i amrywiaeth eang o gleifion yng Nghymru, ar draws 5 ysbyty a 6 o gartrefi cymunedol â gofal uwch. Mae hyn yn cynnwys

 • Cyfleusterau diogel canolig ac isel
 • Cyfleusterau dan glo
 • Gwasanaethau ailsefydlu a gwella
 • uned sy'n arbenigo mewn niwro-ailsefydlu, clefyd Huntington ac ABI

Bydd pob claf yn cael rhaglenn gofal personol i gynnig y cyfle gorau i ddatblygu’n bersonol a gwneud adferiad.

unedau diogel canolig (MSU)

Llys Llanarth

 • Mae’r cyfleuster hwn yn darparu gwelyau i gleifion gwrywaidd a benywaidd, ac mae’n cynnig gwasanaeth anhwylder personoliaeth i ddynion
 • Mae'r llwybr gofal llawn a gynigir yn caniatáu i gleifion symud ymlaen i gam nesaf eu triniaeth mewn modd amserol
 • Yma, canolbwyntir ar ofal iechyd corfforol ac mae gwasanaeth meddyg teulu ar gael dri diwrnod yrwythnos, ac ategir hynny gan dîm iechyd corfforol

Gwasanaethau diogel isel (LSU)

Llys Llanarth

 • Mae’r cyfleuster hwn yn darparu gwelyau i gleifion gwrywaidd, ac mae’n cynnwys gwasanaeth ynghylch anableddau dysgu i’r sawl sydd dros 50 mlwydd oed
 • Mae'r llwybr gofal llawn a gynigir yn caniatáu i gleifion symud ymlaen i gam nesaf eu triniaeth mewn modd amserol
 • Yma, canolbwyntir ar ofal iechyd corfforol ac mae gwasanaeth meddyg teulu ar gael dri diwrnod yrwythnos, ac ategir hynny gan dîm iechyd corfforol

Tŷ Catrin

 • Mae hwn yn ysbyty diogel isel sy’n darparu model gofal bioseicogymdeithasol i gleifion gwrywaidd a benywaidd sydd ag anhwylderau meddyliol cymhleth, yn cynnwys anhwylder personoliaeth
 • Rydym yn cynnig llwybr hynod strwythuredig i ryddhau cleifion yn ôl i’r gymuned

Tŷ Cwm Rhondda

 • Dyma wasanaeth diogel isel ar gyfer dynion sydd ag anhwylderau iechyd meddwl a 
 • Disgwyliwn gyfranogiad parhaus ac ymgysylltu â gwasanaethau lleol ym mhob cam o lwybr y claf. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn perthynas â lleihau risg, ailsefydlu, integreiddio cymdeithasol a chynllunio i ryddhau cleifion
 • Mae'n proses cynllunio gofal 12 wythnos yn cynorthwyo cleifion i flaenoriaethu eu nodau a llunio cynlluniau triniaeth i ddiwallu eu hanghenion a'u hadferiad unigol

Ailsefydlu ac adfer

Llys Llanarth

 • Mae Ward Woodlands yn yr ysbyty hwn yn wasanaeth ailsefydlu agored sy’n cynnig 4 gwely i ddynion, ac mae’n darparu llwybr gofal llawn o wasanaethau diogel i rai agored
 • Mae’r gwasanaeth hwn yn helpu i leihau y cyfnod a dreulir mewn LSU, ac mae’n darparu lleoliad agored, ac ar yr un pryd, mae cymorth ar gael gan nifer fawr o wasanaethau diogel sydd ar yr un safle
 • Mae’r gwasanaeth hefyd yn darparu ailsefydlu a chymorth i’r sawl sydd efallai yn teimlo fod y cam i lawr o LSU i’r gymuned yn rhy heriol, yn enwedig ar ôl treulio nifer o flynyddoedd mewn gwasanaethau diogel

Ysbyty Priory Pentre’r Eglwys

 • Gwasanaeth i gleifion benywaidd sydd ag anableddau dysgu ac sydd wedi cael diagnosis o gyflwr iechyd iechyd meddwl.
 • Gall cleifion fynychu amryw o weithgareddau yn y gymuned leol yn ogystal â rhaglenni addysgol neu waith.
 • Mae llwybr gofal yn hygyrch, a cheir bynglo ar y safle i helpu i baratoi cleifion i ddychwelyd i’r gymuned

Cartrefi cymunedol gwell

85 Heol Aberhonddu

 • Mae’r cyfleuster hwn yn cynnig tîm staff sefydlog a phrofiadol, wedi'i hyfforddi'n dda, sy'n defnyddio ymagwedd unigol wrth gynnal ansawdd bywyd i’n cleifion benywaidd
 • Mae wedi'i leoli mewn ardal breswyl dawel, taith gerdded bum munud o dref fach y Fenni, Sir Fynwy, sy’n caniatáu mynediad at gyfleusterau lleol

Brynawel

 • Mae hwn yn wasanaeth i gleifion gwrywaidd a benywaidd, ac mae’n daparu MDT llawn a thîm staff profiadol a sefydlog sydd wedi ymrwymo i ddarparu gofal rhagorol ag ymagwedd sy'n canolbwyntio ar anghenion unigolion i gynorthwyo unigolion i gyflawni nodau ac ennill annibyniaeth
 • Mae’n cynnig anecs sy'n caniatáu i unigolion ennill cymaint o annibyniaeth ag y bo modd a gallu cael cymorth pan fydd angen hynny hefyd

Tŷ Ffynnu

 • Cynorthwyir cleifion gan MDT effeithiol sydd â phrofiad o ailsefydlu, adfer a gofalu am gleifion sydd ag anghenion cymleth
 • Mae amrywiaeth eang o gyfleusterau ar gael gerllaw y cartref, ac mae wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer ailintegreiddio diogel, strwythuredig a graddol i'r gymuned leol

Avalon

 • Arweinir y cyfleuster hwn gan MDT llawn â thîm sefydlog a phrofiadol sy'n cynorthwyo cleifion pan fyddant yn wynebu sefyllfaoedd anodd ac yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau datrys problemau, gan eu helpu i gael rhagor o annibyniaeth a chynhwysiad cymdeithasol, o fewn y gymuned
 • Bydd cleifion yn mwynhau amserlen amrywiol o weithgareddau o'u dewis eu hunain

Rhodfa Beechley

 • Saif y cartref hwn mewn ardal breswyl dawel yng Nghaerdydd sydd ag amrywiaeth eang o gyfleusterau gerllaw, ac mae wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer ailintegreiddio diogel, strwythuredig a graddol i'r gymuned leol
 • Mae’r cyfleuster yn cynnwys dŷ pâr, drws nesaf i'w gilydd, sy’n galluogi mwy o hyblygrwydd yn y grŵp cleifion

Stryd y Dywysoges

 • Mae’r cyfleuster hwn yn arbenigo mewn darparu llwybr gofal i adael gwasanaethau diogel, ar gyfer pobl sydd ag anabledd dysgu, ac mae ganddo hanes llwyddiannus o symud pobl i leoliadau ble cynigir llai o gymorth yn y gymuned
 • Caiff ei arwain gan MDT sydd â phrofiad o ailsefydlu, adfer a gofalu am bobl sydd ag anghenion cymhleth. Adolygir gofal cleifion bob chwe wythnos yng nghyfarfodydd yr MDT ac yn yr  adolygiadau o ymagweddau rhaglenni gofal a gynhelir bob chwe mis yn ystod y rhaglenni hynny

Neuro-adsefydlu

Priory Mount Eveswell

 • Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu rhaglenni niwro-ailsefydlu sy'n canolbwyntio ar anghenion unigolion, a chânt eu cynllunio yn unol â difrifoldeb a chymhlethdod niwro-anabledd penodol unigolyn.
 • Mae hyn yn cynnwys anafiadau trawmatig i’r ymennydd (TBI), niwed a gafwyd i'r ymennydd (ABI) neu gyflyrau niwro-ddirywiol megis, clefyd niwronau motor, clefyd Huntington neu sglerosis ymledol
 • Mae’n cydnabod bod teuluoedd yn allweddol i sicrhau lles y claf ac fe'u hanogir i wneud cyfraniad allweddol at osod nodau a chynllunio gofal

Cysylltwch â ni

I wneud atgyfeiriad neu am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni heddiw ar 0800 090 1356. Fel arall, gallwch e-bostio: prioryenquiries@nhs.net

Find a Treatment Location
Find a Treatment Location
Autism
Adjustment Disorder
Agoraphobia
Anger Management
Anxiety
Anxiety Attack Treatment
Attention deficit hyperactivity disorder ADHD and ADD
Autistic Spectrum Disorder
Bereavement
Bipolar Disorder
Body Dysmorphic Disorder (BDD)
Chronic Fatigue Syndrome (CFS)
Conduct Disorder
Depression
Depression in Seniors
Drug Induced Psychosis
Gender Dysphoria
Medically Unexplained Symptoms (MUS)
Obsessive Compulsive Disorder (OCD)
Panic Attack Treatment
Personality Disorders
Phobias
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
Schizophrenia
Seasonal Affective Disorder (SAD)
Selective Mutism
Sleep Disorders (Insomnia)
Somatic Symptom Disorder (SSD)
Stress
Tourette's Syndrome
Transcultural Mental Health Issues
Trauma Counselling
Treatment Resistant Depression
Trichotillomania
To make a placement

Call our 24/7 referral line

0800 090 1356
Enquire Online Find a Location
Find a treatment location
Find a treatment location
Acute Inpatient Services
Acquired Brain Injury
Adult Acute & PICU
Alzheimer's Disease
Autism and Learning Disability NHS Service
Brain Injury Services
CAMHS
CAMHS Eating Disorders
CAMHS Tier 4
Dementia
Eating Disorders Services
Early Onset Dementia
CAMHS HDUs
High Dependency Units - (HDUs)
Huntington's Disease
Korsakoff's Syndrome
Learning Disabilities
Lewy Body Dementia
CAMHS Low Secure Services
Motor Neurone Disease
Multiple Sclerosis
Neurobehavioural Services
Neurophysical Services
Neuropsychiatry, Older Adults and Dementia
Parkinson's Disease
Personality Disorders
CAMHS PICUs
Psychiatric Intensive Care Units - (PICUs)
Psychoses (CAMHS)
Rehabilitation & Recovery
Secure Services
Active Rehabilitation for Severe and Enduring Mental Health - NHS
Stroke
Traumatic Brain Injury
Vascular Dementia
Can't find what you're looking for?
Contact us by phone: 0800 090 1356 or Make An Enquiry